پسماند و نقش مردم

جایگاه شهروندان در مدیریت پسماند
1399/08/30 جمعه - 11:32
Waste segregation

تولید روزانه انواع زباله به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. اگرچه انسان همواره در طول تاریخ زباله تولید کرده، اما تنها در دوران مدرن است که این پدیده به یک مسئله اجتماعی-زیست محیطی تبدیل شده و نیازمند مدیریت و چاره اندیشی است.

مدیریت پسماند که عمدتاً جامعه شهری را شامل می‌شود از چند جهت قابل بررسی است. همچون هر مسئله دیگری مدیریت مصرف و کاهش میزان تولید زباله به عنوان عاملی پیشگیرانه مورد توجه مدیران و برنامه ریزان در جوامع مختلف قرار دارد. صاحبنظران بر این باورند که امروزه مصرف گرایی سراسر دنیا و از جمله کشور ما را فرا گرفته و از این رو نمی‌توان انتظار کاهش قابل توجهی در تولید زباله داشت. هرچند این موضوع همواره به عنوان یکی از جنبه‌های مدیریتی در این حوزه به شمار می‌رود.

اما مهمترین بخش در مدیریت پسماندهای شهری به تفکیک و بازیافت زباله‌ها مربوط می‌شود. از این نظر بین جوامع مختلف تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. برخی از کشورها موفق شده‌اند با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته بخش زیادی از پسماندهای شهری را تفکیک و بازیافت کنند و دوباره به طریقی به صرف برسانند. برخی نیز در این راه چندان موفق نبوده و به سوزاندن و یا دفن زباله‌ها اکتفا می‌کنند.

تفکیک و بازیافت زباله

irna


X
X
×