جنگ نفتی در اوپک

سقوط آزاد نفت بعد از جنگ نفتی در اوپک
1398/12/19 دوشنبه - 16:00

‏در‏‏ جلسه روز جمعه ‏‏۶‏‏ مارس اوپک‏‏،‏‏ در مورد توافق در کاهش تول‏‏ی‏‏د‏‏ و ثبات ق‏‏ی‏‏مت‏‏ توافق‏‏ی‏‏ حاصل نشد و به نوع‏‏ی‏‏ «جنگ نفت‏‏ی‏‏»‏‏ ب‏‏ی‏‏ن‏‏ روس‏‏ی‏‏ه‏‏ و عربستان باعث سقوط آزاد ق‏‏ی‏‏مت‏‏ نفت شد‏‏. ‏‏اوپک‏‏ به دلیل‏‏ اینکه شیوع ویروس کرونا نتایج به دست آمده در سال‏‏ ‏‏2017 ‏‏که‏‏ ‏‏به‏‏ ‏‏منظور‏‏ ‏‏حفظ‏‏ ‏‏قیمت‏‏ ‏‏پایدار‏‏ ‏‏بازار‏‏ ‏‏اتخاذ‏‏ ‏‏شد‏‏ ‏‏را‏‏ ‏‏تضعیف‏‏ ‏‏نکند،‏‏ ‏‏به‏‏ ‏‏مسکو‏‏ ‏‏و‏‏ 9 ‏‏شریک‏‏ ‏‏دیگر‏‏ ‏‏خود‏‏ ‏‏پیشنهاد‏‏ ‏‏کاهش‏‏ ‏‏بیش‏‏ ‏‏از‏‏  ‏‏1‏‏.‏‏5 ‏‏میلیون‏‏ ‏‏بشکه‏‏ ‏‏در‏‏ ‏‏روز‏‏ ‏‏را‏‏ ‏‏داد،‏‏ ‏‏که روسیه‏‎ ‎‏با این پیشنهاد مخالفت کرد‏‎.‎‎ ‎‏ ‏‏در همین حال‏‏ ‏‏عربستان‏‎ ‎‏سعودی در پاسخ به موضع‏‏ ‏‏روسیه‏‏ روز شنبه "جنگ قیمت" را آغاز کرد و قیمت نفت پیشنهادی برای فروش را به پایین‏‏‌‏‏ترین سطح خود در 20 سال کاهش داد و تلاش کرد سهم بزرگی ‏‏از‏‏ بازار را به دست آورد‏‎.‎

‏ب‏‏ه ‏‏طور‏‏ی‏‏ که در ابتدا‏‏ی‏‏ روز دوشنبه ‏‏۹‏‏ مارس ق‏‏ی‏‏مت‏‏ نفت برنت تا ‏‏۳۳‏‏ دلار در هر بشکه سقوط کرد. ‏‏عربستان نیز ‏‏قیمت گرید‌های نفتی خود را کاهش داد تا پازل سقوط قیمت نفت تکمیل شود‏‎.‎

Picture 1

‏ ‏

‏ ‏

‏بورسها‏‏ی‏‏ جهان‏‏ی‏‏ در صبح ‏‏۹‏‏ مارس در شروع کار خود با شوک مواجه شده و ر‏‏ی‏‏زش‏‏ ‏‏۳‏‏ ال‏‏ی‏‏ ‏‏۱۰‏‏ درصد‏‏ی‏‏ را‏‎ ‎‏داشتند‏‎ ‎‏که ب‏‏ی‏‏شتر‏‏ی‏‏ن‏‏ ر‏‏ی‏‏زش‏‏ مربوط به بورس تداول عربستان با حدود ‏‏۱۰‏‏ درصد بوده و کمتر‏‏ی‏‏ن‏‏ آنها مربوط به بورس‏‏‌ه‏‏ا‏‏ی‏‏ تهران و استرال‏‏ی‏‏ا‏‏ با ر‏‏ی‏‏زش‏‏ ز‏‏ی‏‏ر‏‏ سه درصد بوده است.‏

‎ ‎

Picture 2

‏ ‏

‏به دنبال کاهش قیمت نفت، قیمت جهانی فلزات نیز افت چشمگیری داشت.‏

‏ ‏

Picture 3

‏ ‏

‏ا‏‏ی‏‏ن‏‏ درحال‏‏ی‏‏ است که ک‏‏شورها‏‏ی‏‏ اوپک بدل‏‏ی‏‏ل‏‏ بسته شدن بودجه بر مبنا‏‏ی‏‏ ق‏‏ی‏‏متها‏‏ی‏‏ نفت بالا‏‏ی‏‏ ‏‏۵۰‏‏ دلار اصلا برا‏‏ی‏‏شان‏‏ ا‏‏ی‏‏ن‏‏ ق‏‏ی‏‏مت‏‏ رضا‏‏ی‏‏ت‏‏ بخش نبوده و دچار کسر‏‏ی‏‏ بودجه و تورم و‏‎ ‎‏...‏‏ خواهند شد‏‎.‎‏ برا‏‏ی‏‏ مثال ق‏‏ی‏‏مت‏‏ نفت در بودجه سال ‏‏۹۹‏‏ برا‏‏ی‏‏ ا‏‏ی‏‏ران‏‏ ‏‏۵۰‏‏ دلار در نظر گرفته شده است‏‏،‏‏ در حال‏‏ی‏‏ که برا‏‏ی‏‏ روس‏‏ی‏‏ه‏‏ سهم بازار مه‏‏م‏‎‌‎‏تر‏‏ از ق‏‏ی‏‏مت‏‏ بوده و توانسته وابستگ‏‏ی‏‏ خود به نفت را کاهش دهد و برا‏‏ی‏‏ ق‏‏ی‏‏مت‏‏‌‏‏ها‏‏ی‏‏ پائ‏‏ی‏‏ن‏‏ نفت ن‏‏ی‏‏ز‏‏ آماده باشد.‏

‏در‏‏ ا‏‏ی‏‏ن‏‏ ب‏‏ی‏‏ن‏‏ ورود به فصل بهار و رکود حاصل از کرونا ن‏‏ی‏‏ز‏‏ مز‏‏ی‏‏د‏‏ برعلت شده و بر نزول ق‏‏ی‏‏مت‏‏ اثر مضاعف گذاشته است.‏

‏ ‏

‏در نتیجه:‏

‏چنانچه اعضا‏‏ی‏‏ اوپک و غ‏‏ی‏‏ر‏‏ اوپک‏‏ی‏‏ ها با هم به توافق مجدد برا‏‏ی‏‏ ثبات ق‏‏ی‏‏مت‏‏ نرسند ا‏‏ی‏‏ن‏‏ ق‏‏ی‏‏مت‏‏ نفت برا‏‏ی‏‏ کل کشورها‏‏ی‏‏ تول‏‏ی‏‏د‏‏ کننده مضر م‏‏ی‌‏‏باشد‏‎ .‎

‏در‏‏ ا‏‏ی‏‏ران‏‏ هم با توجه به ا‏‏ی‏‏جاد‏‏ کسر‏‏ی‏‏ بودجه حاصل از ا‏‏ی‏‏ن‏‏ نزول با‏‏ی‏‏د‏‏ شاهد استقراض دولت از بانکها و افزا‏‏ی‏‏ش‏‏ نقد‏‏ی‏‏نگ‏‏ی‏‏ و تورم باش‏‏ی‏‏م‏‎ .‎

‏از‏‏ طرف د‏‏ی‏‏گر‏‏ کاهش در‏‏آ‏‏مد ها‏‏ی‏‏ نفت‏‏ی‏‏ گرچه کم بر نرخ ارز م‏‏ی‏‏تواند‏‏ اثرگذار باشد‏‎ .‎


X
X
×